دیگ بخار                                                                 

هدف ضرورت کلیه برنامه های بهسازی و پایش آب دیگ بخار ، حفاظت از سیستم ها ، افزایش بهره وری و کاهش تعمیرات و نگهداری است. مشکلات عمده در سیستم های تولید بخار عبارتند از:

1-تشکیل رسوب ناشی از سختی موجود در آب ورودی

2-خوردگی ناشی از ورود اکسیژن و عدم پایش مستمر کندانس برگشتی

نتایج تشکیل رسوب و خوردگی باعث : کاهش بازدهی در انتقال حرارت،کاهش بهره وری دیگ بخار،افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری،افزایش هزینه های انرژی،کاهش فرایند تولید محصول