دیگ بخار                                      

هدف ضرورت کلیه برنامه‌های بهسازی و پایش آب دیگ بخار ، حفاظت از سیستم‌ها ، افزایش بهره‌وری و کاهش تعمیرات و نگهداری است.

مشکلات عمده در سیستم‌های تولید بخار عبارتند از:

1-تشکیل رسوب ناشی از سختی موجود در آب ورودی

2-خوردگی ناشی از ورود اکسیژن و عدم پایش مستمر کندانس برگشتی

نتایج تشکیل رسوب و خوردگی باعث : کاهش بازدهی در انتقال حرارت،کاهش بهره وری دیگ بخار،افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری،افزایش هزینه‌های انرژی،کاهش فرایند تولید محصول