تست کیت سنجش آب

شرکت پارس امید اقدام به ساخت کيت هاي سنجش آب جهت تجزيه شيميايي در آزمايشگاه خود نموده است. با استفاده از تست کیت ها مقدار پارامتر مورد نظر تخمين زده مي شود و از تکرار آزمايش هاي وقتگير و پر هزينه جلوگيري مي‌گردد.

تست کیت های ساخت شرکت پارس امید
- تست کیت سختی کل مخصوص آب دیگ بخار و آب‌های نرم

- تست کیت اندازه گیری سختی کلسیمی

- تست کیت اندازه گیری قلیاییت مخصوص آب دیگ بخار و برج خنک کننده و آب خام

- تست کیت اندازه گیری فسفات

- تست کیت اندازه گیری سولفیت

- تست کیت اندازه گیری کلراید

- تست کیت کلر مخصوص آب خام و برج خنک کننده

- تست کیت های SRB و TBC