خدمات آزمایشگاه

1-اندازه گیری پارامتر های آب

2-تجهیز آزمایشگاه آب

3-بررسی عملکرد مواد شیمیایی مصرفی در صنعت آب

4-تولید انواع کیت های میکروبی اعم از TBC ،SRB، باکتری های تجزیه کننده نیتریت، باکتری های آهن، باکتری های لجیونلا و قارچ ها 

5. تولید محلول های استاندارد مورد نیاز برای آنالیز آب ها و رسوبات صنعتی

6-راه اندازی تست لوپ با آب شبیه سازی شده واحد صنعتی موردنظر و بررسی تاثیرات مواد مختلف اعم از بازدارنده خوردگی و رسوب، دیسپرسانت، بایوساید و...