خدمات آزمایشگاه

1-اندازه‌گیری پارامتر‌های آب

2-تجهیز آزمایشگاه آب

3-بررسی عملکرد مواد شیمیایی مصرفی در صنعت آب

4-تولید انواع کیت‌های میکروبی اعم از TBC ،SRB، باکتری‌های تجزیه کننده نیتریت، باکتری‌های آهن، باکتری‌های لجیونلا و قارچ‌ها 

5-تولید محلول‌های استاندارد مورد نیاز برای آنالیز پارامترهای آب و رسوبات صنعتی

6-راه اندازی تست لوپ با آب شبیه‌سازی شده واحد صنعتی موردنظر و بررسی تاثیرات مواد مختلف اعم از بازدارنده خوردگی و رسوب، دیسپرسانت، بایوساید و...