تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب به اندازه سایر فرایندهای کار شما ، توجه و نیاز به راه حل های یکپارچه را می طلبد. بسیاری از فرایندهای دیگر از تنوع زیادی در ورودی برخوردار نیستند ، اما یک خروجی ثابت و با کیفیت بالا مورد نیاز است. پارس امید بهاران تعدادی ابزار فاضلاب را برای تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و درمان كامل عملیات فاضلاب شما از شفاف سازی اولیه تا تنخلیه ارائه می دهد.

محصولات
- پلی الکترولیت کاتیونی

-پلی الکترولیت آنیونی

- سولفات آلومینیوم

- فریک کلرید

- پلی آلومینیوم کلراید (PAC)